Leerkrachten / Zorgpiramide

Brede basiszorg (fase 0)

 • een goede interactie in de kleuterklas : taalaanbod van de juf, taalproductie van de kleuters én voldoende feedback
 • voor risicokleuters de taalactiviteiten hernemen in kleine groep
 • extra aandacht voor woordenschat ontwikkeling : preteaching
 • extra tussendoortjes met rijmwoorden, liedjes en versjes, hakken en plakken,…
 • effectieve instructie geven : niet langdradig, wel gestructureerd, expliciet en doelgericht
 • goede lezers krijgen verrijkingsmateriaal, zwakke lezers krijgen verlengde instructie (herhaling, preteaching)
 • voldoende tijd besteden aan lezen in de klas, en er niet van uit gaan dat alle kinderen thuis voldoende kansen krijgen om te oefenen
 • je klasmanagement aanpassen aan de behoeften van de leerlingen : meer effectieve leer-/oefentijd creëren : leesgroepjes, duo-lezen,…
 • voldoende aandacht besteden aan automatisering
 • elke dag een voorleesmoment inlassen in de lagere school
 • tutorlezen
 • afschrijfkaarten laten gebruiken
 • alfabeestje laten gebruiken
 • woorden visueel voorstellen of gebaren gebruiken
 • gebruik maken van pictogrammen
 • leesplezier bevorderen : zelf een boek laten kiezen
 • de leesvordering met de leerling bespreken om te motiveren
 • blauwe en groene scheurblok bij de methode
 • blauwe en groene leesteksten bij de methode
 • contractwerk met gedifferentieerd takenpakket, moetjes- en magjesbord
 • leeslatje gebruiken
 • afschrijfkaart Frans (voc.)
 • snelle leerlingen maken de D-oefeningen in werkschrift
 • verrijking en remediëring ahv foutenanalyse na een toets
 • rekengroepen in de klas of met parallelklas
 • busboekjes als hulpmiddel
 • rekenblokjes en –staafjes laten gebruiken
 • Huppelblok, map van Wiebel
 • rekenmateriaal bij breuken, kloklezen,…
 • extra bundels voor zelfstandig werk
 • remediëringsbundel Bingel
 • coöperatief leren : zwakke met sterke leerling
 • verlengde instructie
 • startpunt aanduiden voor werkrichting
 • de klasbus
 • beloningsbord
 • takenbord
 • stappenplan agenda/huiswerk
 • Bodymap
 • Fit voor leren
 • Pennenstreken
 • bij evaluatie het kind met zichzelf vergelijken (leerwinst)
 • de doelen uit het leerplan evalueren
 • zorgen voor oogcontact en nabijheid bij concentratieproblemen
 • zorgen voor voldoende ervaringskansen
 • kleuters ongemerkt verbeteren door een zin of woord te herhalen
 • zoveel mogelijk open vragen stellen bij kleuters
 • meespelen met de kleuters
 • visuele ondersteuning bij het navertellen van een verhaal
 • rood lint aan de rechter pols of rode streep op rechterhand
 • stappenplan voor puzzelen
 • duopuzzelen
 • stappenplan voor boekenhoek
 • werken met een timer
 • beertjes Meichenbaum of Kameleon
 • Doos vol gevoelens/Huis vol gevoelens

Verhoogde zorg (fase 1)

 • taken beperken in hoeveelheid
 • taken aanpassen aan minimumdoelen
 • individuele instructie
 • extra begeleiding in klas of zorgklas voor spelling, lezen of rekenen
 • mondeling laten toelichten van schriftelijke opdrachten
 • tekst op voorhand doornemen en verklaren
 • teksten vereenvoudigen
 • preteaching voor woordenschat bij een verhaal
 • lezen met codekraker
 • schrijfoefeningen beperken
 • invuldictee
 • schrijven met blokletters ipv vloeiend schrit
 • hoofdtelefoon gebruiken
 • study buddy gebruiken
 • bepaalde plaats in de klas voorzien, vb rechts vooraan
 • Remelka
 • Kwint
 • Rekensprint (start)
 • Sterk Rekenwerk
 • dikkere lijnen tekenen om te knippen
 • aantal prenten aanpassen bij logisch rangschikken
 • verteltasjes en speelleertasjes
 • Eemp (beweging)
 • extra oefening met de “Letterkabouter”
 • leesspelletjes voor zwakke en sterke lezers
 • Plusklas
 • aanvaarden dat er een probleem is en begrip tonen (bijv. bij een diagnose)
 • motiveren en nadruk leggen op talenten
 • individueel werk tijdens groepswerk geven of tijdens groepswerk een duidelijke rolverdeling (CLIM)
 • een persoon aanduiden die de leerling kan aanspreken bij conflicten
 • interventies communiceren met de ouders
 • een tangle toestaan om tot rust te komen in de klas
 • een gewichtsbrace laten gebruiken bij zwakke schrijfmotoriek
 • aangepaste huistaken

Uitbreiding van zorg (fase 2)

 • aanmelding bij CLB met regelmatig overleg (MDO)
 • een duidelijke hulpvraag stellen (voorbereiding MDO)
 • wensen en verwachtingen afstemmen op die van de ouders/leerling
 • een duidelijk overzicht kunnen weergeven vd reeds geboden hulp
 • doorverwijzing naar kine, logo, psycholoog, osteopaat,…
 • doorverwijzing naar COS, UKJA, Triangel,… voor screening
 • overleg met externen
 • doorverwijzing voor IQ-onderzoek
 • GON-begeleiding
 • Individueel traject uitwerken voor wiskunde, taal,…
 • overzitten met ondersteuning
 • auditieve programma’s gebruiken bij dyslexie
 • gebruik maken van een laptop bij dyslexie, dysorthografie,…
 • nieuwe leerstof of toets laten voorbereiden bij logo
 • gedragskaart
 • gevoelenskaart
 • consequent gebruik van hulpkaarten bij spelling, rekenen,…
 • consequent gebruik van rekenmachine
 • aangepaste toetsen, rapportering
 • medicatie

Zorgpiramide als wordbestand

© Copyright - Basisschool Het Spoor